Vedtekter for skanke-foreningen i Norge

§1

Foreningens formål er å danne bindeledd mellom de forskjellige grener av Skanke-ætten i Norge og andre Skanke-ættlinger. Skaffe opplysninger om felles forfedre, utarbeide stamtavler og få i stand sammenkomster og reiser til steder av betydning for slektens historie.

Foreningens merke er et skjold i hvitt med et jernkledd, blått ben (skank) vendt mot venstre og med spore i gull.

§2

Alle som bærer navnet Skanke, uavhengig av skrivemåte, eller tilhører en skanke-slekt agnatisk eller kognatisk, kan bli medlem av foreningen.

Med styrets samtykke kan også opptas andre interesserte personer.

Etter forslag fra styret kan årsmøtet tildele æresmedlemskap i foreningen til personer som har gjort seg særlig fortjent.

Medlemmer av Slægtsforeningen Barfod-Barfoed i Danmark og Skankeföreningen i Sverige kan bli medlemmer av Skanke-foreningen i Norge.

Kontingent betales hvert år innen 1. mai. Styret kan stryke et medlemskap dersom det i de to siste år ikke er blitt betalt kontingent, tross purringer.

Ektefelle / samboer til medlemmer kan delta på foreningens arrangementer, men uten stemmerett.

§3

Foreningen ledes av et styre på inntil 7 medlemmer, med inntil 3 varamedlemmer, som om mulig representerer forskjellige slektsgrener og med en viss fordeling utover landet. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet, foreningens leder ved direkte valg. Subsidiert kan styret velge leder internt. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær blant sine medlemmer. Styret kan oppnevne arkivar, som også kan være et av foreningens øvrige medlemmer.

Styret kan også oppnevne komiteer og utvalg for å løse bestemte oppgaver. Redaktør og (2) medlemmer av redaksjonsnemd velges av styret.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer (varamedlemmer) er tilstede.

§4

Årsmøtet, som er foreningens øverste myndighet, avholdes vanligvis hvert annet år innen juli måneds utgang, men slik at det søkes arrangert slektstreff på forskjellige steder i landet i de mellomliggende år. Opplysninger om tid og sted for årsmøtet sendes medlemmene innen 1. mars. Innkalling til møtet, med saksliste og fullstendig program for arrangementet, sendes ut til de påmeldte minst fire uker før møtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være lederen i hende innen 1. mai samme år. Det forutsettes at alle medlemmene er kjent med årsmøtesakene gjennom Skanke-nytt.

§5

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

  1. Styrets melding om arbeidet for det / de siste kalenderår.
  2. Regnskap, som legges fram i revidert stand, for det / de siste kalenderår.
  3. Eventuell justering av medlemskontingenten og kontingent ved livsvarig medlemskap.
  4. Eventuelle forslag / saker fra styret.
  5. Eventuelle innkomne forslag / saker.
  6. Valg på:

a) Leder.

b) Styremedlemmer.

c) Varamedlemmer.

d) Valgkomité på 3 medlemmer.

e) Revisor.

f)   Eventuell tildeling av æresmedlemskap.

Funksjonstiden er for alle fram til neste ordinære årsmøte. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning.

§6

Eventuelle forslag fra medlemmer til endring av, eller tillegg til disse vedtektene, må være lederen i hende innen 1. mai. Forslagene sendes medlemmene minst 4 uker før årsmøtet og må oppnå 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for å være vedtatt.

§7

Med 3/4flertall av frammøtte stemmeberettigede medlemmer, kan det treffes vedtak om at Skanke-foreningen i Norge kan oppløses.

Vedtak om disponering av midler og arkiv treffes eventuelt med vanlig flertall.